Close
Close
Close
Close

Кантората започва практика през 1908 година, чрез основателят си адв. Теодоси Кънчев. Адвокатската дейност още от самото начало е ориентирана към търговското и гражданско право. От 1944 година до 1991 година кантората не е извършвала активна дейност. След 1991 година, поради настъпилите политически и икономически промени работата се възстановява от адв. Кънчо Кънчев – син на адв. Теодоси Кънчев и адв. Лъчезар Немски – племеник на адв. Кънчо Кънчев.

Кантората винаги е следвала принципите, традициите и практиката които са били заложени още преди 100 години – честност, коректност, конфиденциалност и лоялност към клиентите си.

Адвокат Лъчезар Немски е завършил право в СУ ”Св. Климент Охридски” през 1990 г., през 1991 г. специализира Международно Хуманитарно Право под егидата на Международния Червен Кръст. През 2009 година адв. Немски получава Магистърска степен по теология, към СУ "Св. Климент Охридски", Богословски факултет.Адвокат Лъчезар Немски е арбитражен съдия в "Арбитражен съд към съюза на арбитрите в България".

Практиката на кантора Немски е описана подробно в секцията "дейности".

P.S.: С оглед на спазваният от нас принцип на конфиденциалност, както и императвните разпоредби на Закона за адвокатурата не споменаваме клиентите,
с които работим и сме работили.

The bureau is established in 1908 by attorney Teodosi Kantchev. The focus in its activity has always been the commercial and civil law. Between 1944 and 1991 the bureau has not had any activity. After 1991, due to the recent political and social changes, the activity of the bureau has been resumed by lawyer Kantcho Kantchev, who is the son of attorney Teodosi Kantchev and attorney Latchezar Nemsky, the nephew of attorney Kantcho Kantchev.

The bureau has always been following strictly the principles, traditions and practice, that have been established 100 years ago - straight dealing, propriety, confidence and loyalty toward our clients.

Attorney Latchezar Nemsky graduated the University of Sofia in 1990, in 1991 specialized International Humanitarian Law under the aegis of the International Red Cross. In 2009 attorney Nemsky also graduated Master of Sciences in theology at the Theological Department, University of Sofia. Attorney Latchezar Nemsky is an Arbitrator in the "Court of Arbitration of the Union of Arbitrators in Bulgaria".

The practice of the bureau is properly described in the section “Activities”.

PS: Due to followed principle of confidence and trust and the law restrictions described in the Attorneys Act we do not share the names of the persons we are working with or the ones we have been working with.

Практиката на кантората е ориентирана в областта на цивилистиката, а именно:

Гражданско право: процесуално представителство и правна защита на физически и юридически лица, облигационно-правни спорове, вещно право, извънсъдебно уреждане на спорове /медиация/, консултиране по финансови и банкови операции;

Търговско право: правна защита, становища и консултации, медиация по търговски спорове, процесуално представителство по търговски спорове, арбитражен процес, производства по несъстоятелност и ликвидация; консултации по всички производства свързани с търговския регистър, изготвяне на документи и представителство по регистрацията на всички видове субекти и обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър;

Регистрация на сдружения на земеделски производители, съгласно изискванията и по процедурите на Министерство на земеделието и храните; Консултантска дейност относно мерките за подпомагане, финансирани по програми на Европейския съюз за земеделски производители;

Международно частно право: становища по международни спогодби, консултации при международни сделки, избор на модел на данъчно облагане, приложимо законодателство, преговори и сключване на договори;

Авторски права: подготвяне на материали за публикации, договори с издателства и правна защита, договори за продажба на авторски права, консултации и писмени становища; Защита на авторски права: книги и печатни материали, телевизионни и филмови сценарии, музика и звукозаписи, видео и кино продукции, права по международни проекти;

Търговски марки: договори за продажба на търговски марки, документи за запазване на търговска марка и регистрация на такава в Република България и чужбина, правна защита на търговски марки, становища и консултации;

Патенти: предмет на патентоване и документи за патентна регистрация, правна защита при нарушение на патентни права, съдебно и извънсъдебно уреждане на спорове, становища и консултации;

The activities of the law office are focused on civil law, exactly:

Civil Law: Litigation and legal protection of individuals and legal entities, contractual disputes, real estate law, Alternative Dispute Resolution / Mediation / counseling on financial and banking operations;

Commercial Law: legal protection, opinions and advice, mediation in commercial disputes, litigation in commercial disputes, arbitration procedural law, bankruptcy and liquidation advice on all proceedings relating to the trade register, preparation of documents and representation in the registration of all persons and circumstances to be entered in the commercial register;

Registration of associations of farmers according to the requirements and procedures of Ministry of Agriculture and Food; Consulting on support measures funded under EU programs for farmers;

Private international law: attitudes on international agreements, advice on international transactions choice model of tax applicable law, negotiations and contracts;

Copyright: preparation of materials for publications, publishing contracts and legal protection, contracts for the sale of copyright advice and written opinions on copyright protection: books and printed materials, television and film scripts, music and sound recordings, videos and movies productions rights in international projects;

Trademarks: contracts for the sale of trademarks for the preservation of documents trademark and registration of such in Bulgaria and abroad, legal protection of trademarks, opinions and advice;

Patents: subject of patent documents and patent registration, legal protection for patent infringement, judicial and extrajudicial settlement of disputes, opinions and advice;

Дейността извън правната ни практика е ориентирана към спонсорство на българската лека атлетика, както и благотворителна издателска дейност на редки български книги.

Activities outside our legal practice focuses on sponsorship of the Bulgarian athletics and charitable publishing of rare Bulgarian books.

Лъчезар Немски

+359 2 9871003
факс: +359 2 981 9694
GSM: +359 888 423 627
e-mail: nemsky@abv.bg
web: www.nemsky.eu

София 1000 ул. Лавеле №21 партер, кантора 3


Вижте по-голяма карта

Latchezar Nemsky

+359 2 9871003
fax: +359 2 981 9694
GSM: +359 888 423 627
e-mail: nemsky@abv.bg
web: www.nemsky.eu

Sofia 1000, 21 'Lavele' str., office no.3